Chi tiết về Tác giả

Bích Hảo, NgôTạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)