Chi tiết về Tác giả

Châu Thu, Đào

  • T. 9, S. 5 (2011) - Bài viết
    Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn đất đồi gò huyện Tâm Nông tỉnh Phú Thọ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)