Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 6 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogass của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng

Vũ Đình Tôn

Tóm tắt


Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogass của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)