Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 6 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn đực Duroc, L18 với nái F1 (LxY) và F1 (YxL) nuôi tại Vĩnh Phúc

Phan Văn Hùng

Tóm tắt


Khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn đực Duroc, L18 với nái F1 (LxY) và F1 (YxL) nuôi tại Vĩnh Phúc

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)