Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 6 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa năng suất hạt và các yếu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp

Ngô Thị hồng Tươi

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa năng suất hạt và các yếu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)