Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá khả năng sinh trưởng của giun Quế (Perionyx excavatus) trên các nguồn thức ăn khác nhau

Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


Hiện nay, nuôi giun quế là biện pháp thực hiện chu trình khép kín trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra nguồn thức ăn giàu protein cho vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích góp phần tìm ra các nguồn thức ăn mới cho giun Perionyx excavatus để áp dụng trên các vùng miền khác nhau. Thí nghiệm nuôi giun quế được tiến hành trong nông hộ tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với 3 công thức nuôi ở các mức thức ăn khác nhau có sự kết hợp giữa phân lợn, phân bò và thân cây chuối đã qua ủ. Thí nghiệm được thực hiện tại hai thời điểm khác nhau, với 2 đợt nuôi. Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được từ ngày nuôi 31- 40 là nhiệt độ chuồng nuôi tăng cao và nhiệt độ chất nền biến động mạnh. Ở mức thức ăn: 70% phân lợn + 30% thân cây chuối (qua ủ), sinh khối của giun tăng trên 3,6 lần (lần thứ nhất) và 2,45 lần (lần thứ 2); Ở mức thức ăn: 60% phân lợn + 20% phân bò + 20% thân cây chuối (qua ủ), sinh khối giun tăng 3,48 lần (lần thứ nhất) và 2,17 lần (lần thứ 2); Với mức thức ăn: 50% phân lợn + 50% phân bò (qua ủ), sinh khối tăng 2,85 lần (lần thứ nhất) và 2,06 lần (lần thứ 2). Như vậy, mức thức ăn: 70% phân lợn + 30% thân cây chuối (qua ủ), giun quế có sinh khối tăng lên nhiều nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)