Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các phương thức cho vay và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Dăk Nông

Nguyễn Tuấn Sơn

Tóm tắt


Áp dụng phương thức cho vay phù hợp và đa dạng đem lại nhiều lợi ích cho người vay và ngân hàng, nhất là đối với địa bàn Đăk Nông, một tỉnh mới được thành lập năm 2004. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông đã áp dụng nhiều phương thức cho vay và đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, trong thời gian tới ngân hàng cần tích cực đa dạng các hình thức cho vay và áp dụng nhiều phương thức cho vay phù hợp nhằm thoả mãn nhu cầu tín dụng của người sản xuất và tăng hiệu quả của hoạt động tín dụng của ngân hàng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)