Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chọn lựa các điều kiện hoạt động tối ưu của enzyme -d-fructofuranosidase để sản xuất đường fructooligosaccharide (FOS) chức năng từ đường sucrose

Nguyễn Hoàng Anh

Tóm tắt


TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, chế phẩm enzyme β-D-fructofuranosidase do Viện Công nghiệp thực phẩm thu nhận và chế phẩm Pectinex Ultra SP-L của hãng Novozymes, Đan Mạch đã được sử dụng. Với kết quả thu được, điều kiện tối thích cho chế phẩm enzyme β-D-fructofuranosidase do Viện Công nghiệp thực phẩm thu nhận là ở thời gian 9 giờ, nhiệt độ 550C, tỷ lệ E/S 0,02 và pH 6,0. Điều kiện tối thích cho enzyme Pectinex Ultra SP-L là ở thời gian 15 giờ, nhiệt độ 500C, tỷ lệ E/S 0,02 và pH 5,5. Từ kết quả này, quy trình sản xuất siro FOS đã được xây dựng. Hàm lượng đường FOS được xác định bằng phương pháp HPLC với kết quả là 61,64% và 61,48% tương ứng với hai chế phẩm enzyme của Viện Công nghiệp thực phẩm và Pectinex Ultra SP-L

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)