Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng sinh sản và sức sản xuất sữa của các loại bò sữa Lâm Đồng

Nguyễn Xuân Trạch

Tóm tắt


Một nghiên cứu được tiến hành để đánh giá sức sinh sản và sản xuất sữa của các loại bò sữa nuôi tại Lâm Đồng gồm bò Holstein Friesian thuần (HF) và các loại bò lai F1 (1/2 HF), F2 (3/4 HF), và F3 (7/8 HF). Kết quả cho thấy rằng tất cả các loại bò sữa nuôi tại đây đều sinh sản tốt với tuổi chửa lứa đầu sớm (15,88 tháng ở bò F1 và 18,07 tháng ở bò HF thuần), thời gian có chửa lại sau khi đẻ bình thường, nên có khoảng cách lứa đẻ khá lý tưởng (12-13 tháng). Trong các loại bò sữa được nuôi, bò lai F1 có khả năng sinh sản tốt nhất. Năng suất sữa của các loại bò nuôi ở đây tương đương hay tốt hơn bò cùng loại nuôi ở các địa phương khác trong nước. Tăng tỷ lệ máu bò Hà Lan thì năng suất sữa tăng lên nhưng tỷ lệ mỡ sữa giảm. Sản lượng sữa 305 ngày của tất cả các loại bò sữa nuôi ở đây đều cao nhất ở chu kỳ sữa thứ 4.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)