Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản và đặc điểm thuỷ sinh một số thuỷ vực huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Thanh Hà

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành điều tra hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản và các đặc điểm sinh ngư loại tại các thuỷ vực trên 3 xã Đông Dư, Đình Xuyên, Đặng Xá thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) nhằm góp phần cung cấp dữ liệu làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả nuôi trồng thuỷ sản của vùng này. Các mẫu nước được lấy tại 5 ao, hồ, đầm và 5 ruộng trũng, theo 3 điểm trên đường chéo. Mẫu được lấy theo phương pháp thường qui trong nghiên cứu thuỷ sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất và sản lượng nuôi trồng thủy sản ở đây còn thấp, chủ yếu theo phương pháp bán thâm canh. Cá trắm cỏ, cá trôi Ấn và cá mè trắng là những loài được nuôi chủ yếu, mật độ nuôi cao, loại hình ruộng trũng sử dụng cho nuôi trồng thủy sản còn ít. Nghiên cứu đã xác định được 36 loài động vật nổi, 28 loài thực vật nổi và hầu hết các loài động vật đáy có mặt tại các thủy vực miền Bắc Việt Nam đều được tìm thấy tại đây, trong đó nhóm giun ít tơ và ấu trùng muỗi chiếm ưu thế. Mặc dù số lượng các loài sinh vật nổi và động vật đáy là rất phong phú nhưng mật độ và sinh khối của chúng lại tương đối thấp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)