Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích tồn dư kháng sinh nhóm quinolone trong tôm tại một số tỉnh ven biển khu vực phía Bắc

Phạm Kim Đăng

Tóm tắt


Khả năng phân tích tồn dư quinolone trong tôm của kít ELISA do CER Vương Quốc Bỉ sản xuất có trên thị trường đã được đánh giá trong điều kiện của Việt Nam. Việc nghiên cứu chuẩn hoá kít được thực hiện theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Quyết định số 2002/657/EC do Ủy ban Châu Âu thiết lập cho phương pháp bán định lượng. Tình hình tồn dư quinolone trong tôm trên thị trường phía Bắc đã được đánh giá thông qua việc phân tích 90 mẫu tôm được lấy ở 4 địa phương đại diện (Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An) bằng phương pháp ELISA và khẳng định bằng phương pháp Sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS). Kết quả chuẩn hoá cho thấy kít rất ổn định để phân tích các quinolone được thử và trong tôm với giới hạn nồng độ phát hiện là 0,7 ppb. Kết quả phân tích đánh giá tình hình tồn dư phát hiện 5 quinolone (enrofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin, danofloxacin và axit oxolinic) trong 9 mẫu nhiễm (tỷ lệ nhiễm 10%) với nồng độ dao động từ 0,4 đến 145 ppb. Trong đó, có 4 mẫu nhiễm ở nồng độ cao hơn giới hạn tồn dư cho phép theo Nghị định 2377/90 CE của Uỷ ban Châu Âu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)