Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa lily nhập nội trồng tại Hải Phòng vụ đông 2006

Bùi Thanh Tùng

Tóm tắt


Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa lily nhập nội trồng tại Hải Phòng vụ đông 2006

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)