Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG NGÀNH HÀNG VẢI THIỀU THANH HÀ

Vũ Đình Tôn

Tóm tắt


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG NGÀNH HÀNG VẢI THIỀU THANH HÀ


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)