Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁ TRỊ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG TRONG MÙA ĐÔNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Bùi Quang Tuấn

Tóm tắt


GIÁ TRỊ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG TRONG MÙA ĐÔNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)