Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của B, Mo, Zn đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất lạc (Arachis hypogaea l.) ở Thừa Thiên Huế

Nguyễn Đình Thi

Tóm tắt


Ảnh hưởng của B, Mo, Zn đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất lạc (Arachis hypogaea l.) ở Thừa Thiên Huế

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)