Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ TRÊN THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN NGƯ CHO NUÔI TRỒNG THỦY SÂN VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ

Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Nguyên Cự

Tóm tắt


      Trong giai đoan vừa qua, chính sách khuyến ngư đã tạo hành lang pháp lý hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động khuyến ngư, góp phần nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Bộ. Tuy nhiên, chính sách khuyến ngư còn mang tính chung chung, nhiều nội dung chưa sát với đặc điểm của nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Bộ nên hiệu quả chưa cao. Hướng hoàn thiện chính sách khuyến ngư phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng lĩnh vực, trong đó có vùng ven biển Bắc Bộ đang là vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách. Bài viết này đã tóm tắt một số kết quả đạt được cũng như những bất cập đang nảy sinh trong tổ chức triển khai chính sách khuyến ngư cho nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Bộ; trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm khuyến nông, khuyến ngư trên thế giới đã kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện chính sách khuyến ngư trong giai đoạn tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)