Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, ĐỘ DÀY MỠ LƯNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI CÔNG TY LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO

Đoàn Phương Thúy, Phạm Văn Học, Trần Xuân Mạnh, Lưu Văn Tráng, Đoàn Văn Soạn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


      Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, độ dày mỡ lưng và định hướng chọn lọc đối với lợn đực hậu bị nuôi tại Công ty Lợn giống hạt nhân Dabaco. Các số liệu theo dõi kiểm tra năng suất của lợn Duroc, Landrace và Yorkshire với số lượng tương ứng là 246, 524 và 466 cá thể được xử lý thống kê, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng bằng phần mềm SAS 9.1.3, ước tính hệ số di truyền bằng VCE 6.0.2, dự đoán giá trị giống bằng PEST 4.2.3. Kết quả cho thấy các nhóm lợn đực trên đạt được mức khá tốt, tương ứng là 785,23; 796,25 và 794,78 g/ngày đối với tăng khối lượng trung bình trong thời gian kiểm tra và 11,75; 12,10 và 12,07mm đối với dày mỡ lưng khi kết thúc kiểm tra. Hệ số di truyền của 3 giống lợn này về hai tính trạng nêu trên tương ứng là 0,20-0,29 và 0,42-0,52. Các đực bố có giá trị giống cao về từng tính trạng được dự đoán bằng phương pháp BLUP đều có đời con của chúng với giá trị giống cao. Khuynh hướng di truyền về tăng khối lượng trung bình hàng ngày và độ dày mỡ lưng của đàn đực giống hậu bị biến động qua các năm cho thấy sự cần thiết phải định hướng chọn lọc để cải thiện hai tính trạng này theo phương pháp BLUP.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)