Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI HỘ NÔNG DÂN TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRONG SẢN XUẤT CHÈ VÀ MÍA ĐƯỜNG Ở SƠN LA

Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Quốc Oánh, Nguyễn Duy Linh, Hoàng Thị Hà, Lê Phương Nam

Tóm tắt


Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trong đó nổi bật với sản phẩm chè và mía. Các doanh nghiệp chế biến trong vùng nguyên liệu đã có nhiều hình thức liên kết sản xuất thông qua hợp đồng sản xuất đa dạng với hộ nông dân. Qua điều tra
8 cơ sở chế biến chè và 60 hộ trồng chè tại Mộc Châu, 4 cơ sở chế biến đường và 60 hộ trồng mía ở Mai Sơn. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp đang sử dụng 4 hình thức hợp đồng sản xuất với hộ nông dân gồm: giao khoán trên đất của công ty; công ty đầu tư và thu mua sản phẩm cho hộ sản
xuất; công ty bán vật tư, mua sản phẩm cho hộ sản xuất và công ty hợp đồng mua sản phẩm cho hộ. Từ đó xác định được đặc điểm của các hình thức hợp đồng sản xuất, mức độ thực hiện hợp đồng sản xuất trong vùng. Nghiên cứu cũng tính được kết quả phân phối lợi ích trong các hình thức hợp đồng sản xuất. Cuối cùng chúng tôi đã đề xuất 3 giải pháp tăng cường hợp đồng sản xuất giữa doanh nghiệp với hộ nông dân: i/ Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quan hệ hợp đồng sản xuất; ii/ Sử dụng đa dạng và linh hoạt các hình thức hợp đồng sản xuất và iii/ Cải thiện quan hệ lợi ích giữa các bên trong hợp đồng sản xuất.
Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)