Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH MONDULKIRI, CAMPUCHIA

Varth Vann, Trần Đức Viên, Nguyễn Quang Học, Bunnarith Meng

Tóm tắt


Mondulkiri là một tỉnh nghèo thuộc vùng núi xa xôi của Campuchia. Nơi đây công tác quản lý đất đai còn rất hạn chế, chưa phát triển theo quy hoạch và thiếu chính sách đất đai phù hợp. Theo quá trình đổi mới về đất đai, Mondulkiri đã được Nhà nước ưu đãi lựa chọn để lập quy hoạch sử dụng đất
cấp xã dưới sự viện trợ của Danida. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Nghiên cứu đã thực hiện quy trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã của Bộ Quản lý Đất đai, Quy hoạch đô thị và
Xây dựng (MLMUDC) và một số phương pháp kết hợp khác. Quy hoạch của 11 xã, bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh với 5 loại đất chính và 34 loại đất phụ, các loại bản đồ chuyên đề đã được thực hiện. Kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2007-2010 là 66,87% và giảm tỷ lệ nghèo đói từ 44,38%
(2006) xuống 35,14% (2010). Như vậy, ảnh hưởng của chính sách đất đai đã khẳng định việc áp dụng quy hoạch thật sự đem lại hiệu quả sử dụng đất cao, góp phần thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, cuộc sống nhân dân được cải thiện và công tác quản lý đất đai theo quy
hoạch và pháp luật của Mondulkiri ngày càng được nâng cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)