Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hai loài trong nhóm cá Chành dục thuộc giống Channa (CHANNIDAE, PERCIFORMES) ở Việt Nam

Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thị Hạnh Tiên

Tóm tắt


Nhóm Cá Chành dục thuộc giống Channa (Channidae, Perciformes) trên thế giới thấy ghi nhận có 2 loài là: C. orientalis (Bloch & Schineider,1801) và C. gachua (Hamilton,1822). Nhóm cá này có đặc điểm chung là: Vây lưng, vây hậu môn và vây đuôi, có viền ngoài màu hồng hoặc vàng (khi cá chết
viền biến thành màu trắng). Ở nước ta định loại giữa 2 loài cá này có nhiều quan điểm khác nhau và chưa được thống nhất nên khó sử dụng tài liệu. Sau nhiều năm (1964-2011) thu thâp mẫu vật và tài liệu ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam, bằng phương pháp định loại hình thái và giải phẫu so sánh, các
tác giả đã có đủ cơ sở khoa học để xác định đặc điểm định loại và vùng phân bố các loài nhóm cá này. Ở nước ta có 2 loài: loài Cá Chòi C. gachua (Hamilton,1822), phân bố ở các tỉnh phía Bắc và loài Cá Chành dục C. orientalis Bloch & Schneider,1801, phân bố ở các tỉnh phía Nam. Hai loài cá này đã được các tác giả mô tả, so sánh và lập khóa định loại. Kết quả nghiên cứu góp thêm cơ sở khoa học định loại nhóm cá Chành dục thuộc giống Channa ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)