Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn đất đồi gò huyện Tâm Nông tỉnh Phú Thọ

Trần Quốc Vinh, Đặng Hùng Võ, Đào Châu Thu

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, bản đồ xói mòn đất vùng đồi gò huyện Tam Nông được xây dựng bằng phương pháp viễn thám và GIS dựa trên công thức của phương trình mất đất phổ dụng biến đổi RUSLE, gồm có 5 bản đồ hệ số: bản đồ hệ số che phủ đất (C); bản đồ hệ số xói mòn do mưa (R); bản đồ hệ số kháng xói của đất (K); bản đồ hệ số xói mòn của địa hình (LS) và bản đồ hệ số do biện pháp canh tác (P). Từ kết quả nghiên cứu sẽ xác định được mức độ và vị trí của các khu vực xói mòn đất, từ đó giúp chính quyền địa phương có kế hoạch áp dụng các biện pháp chống xói mòn đất một cách hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Tam Nông là một huyện trung du miền núi, thuộc vùng khí hậu bán khô hạn. Toàn huyện có 2500 ha đất (chiếm 42% diện tích đồi gò) có mức độ xói mòn mạnh và rất mạnh tập trung chủ yếu vào 3 xã: Tề Lễ, Thọ văn, Dị Nậu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)