Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình hóa thời gian sấy riêng trong sấy thóc tĩnh theo lớp dầy

Đỗ Thái Sơn

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện sấy đối lưu như nhiệt độ và tốc độ khí sấy, chiều dầy lớp hạt và khoảng thời gian đảo gió đến thời gian sấy riêng trong sấy thóc tĩnh theo lớp dầy. Sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt đã xây dựng được mô hình thực nghiệm xác định thời gian sấy riêng có dạng sau: Dt(ph/kga/m2) = 43,424 - 1,905.T - 3,704.V - 0,043.D + 2,44.tĐ + 0,19.TV - 0,027.T.tĐ + 9,27-03.D.tĐ + 0,018.T2 - 27,20.V2 - 0,067.tĐ2. Mô hình này được sử dụng để dự đoán thời gian sấy thóc trong thiết bị sấy vỉ ngang.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)