Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của biện pháp tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây Sơn trên đất đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Chí Thắng, Vũ Đình Chính, Đoàn Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây sơn trồng trên đất đồi của huyện Tam Nông- Phú Thọ nhằm mục tiêu xác định thời gian tỉa cành, triệt hoa hợp lý để cây sơn sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất nhựa cao. Thí nghiệm được thực hiện trên giống sơn đỏ, bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại, tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm đã xác định được việc tỉa cành tạo tán cây sơn ở thời kỳ kiến thiết cơ bản và triệt hoa sơn ở thời kỳ kinh doanh có tác động tích cực đến tăng trưởng chiều rộng tán, đường kính thân và năng suất nhựa sơn. Thời gian tỉa cành hợp lý là 6 tháng 1 lần, thời gian triệt hoa tốt nhất là khi hình thành ngồng hoa.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)