Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giám định một số chủng nấm ký sinh rệp sáp hại cà phê bằng phương pháp DNA

Phạm Văn Nhạ, Hồ Thị Thu Giang, Phạm Thị Vượng, Đồng Thị Thanh, Trần Thị Tuyết, Đặng Thanh Thúy, Phạm Duy Trọng

Tóm tắt


Trong số 23 chủng nấm ký sinh trên rệp sáp hại cà phê chúng tôi đã thu thập và phân lập từ năm 2009 đến nay, có 8 chủng khó giám định đến loài bằng phương pháp hình thái học, nên chúng tôi sử dụng phương pháp giải trình tự gene và so sánh với ngân hàng gene thông qua giao diện tìm kiếm BLAST nucleotide-nucleotide đặt tại National Center for Biotechnology Information, Bethesda, Mỹ để giám định. Kết quả cho thấy 8 mẫu này thuộc 6 loài khác nhau, trong đó: hai mẫu BR2 và BR5 là loài Beauveria bassiana; hai mẫu MR4 và MR7 là loài Metarhizium anisopliae; mẫu BR12 là loài Cephalosporium lanoso-niveum, mẫu BR7 là loài Cordyceps nutans, mẫu BR15 là loài Toxicocladosporium sp., BR16 là loài Paecilomyces cicadae


Toàn văn: PDF PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)