Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Phạm Văn Hùng

Tóm tắt


Kinh tế hộ nông dân luôn chiếm tỷ trọng không nhỏ trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và huyện Quỳnh Phụ nói riêng. Mặc dù những năm qua kinh tế nông nghiệp và kinh tế hộ nông dân của huyện đã có những thành công, nhưng kinh tế hộ còn phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi trong khi hai ngành này bị ảnh hưởng rất nhiều của các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả sử dụng số liệu điều tra hộ tại 3 xã, các phương pháp phân tích thống kê, hồi qui hàm cực biên, đánh giá có sự tham gia của nông dân, nghiên cứu đã cho thấy trên 60% số hộ nông dân của huyện cho rằng thu nhập của họ từ trồng trọt và chăn nuôi là quan trọng nhất. Trong nông nghiệp, trồng trọt vẫn tập trung vào cây lúa, chăn nuôi tập trung vào chăn nuôi lợn. Xu hướng chuyển dịch của kinh tế hộ đã theo hướng tích cực nhưng còn chậm. Dựa trên thực trang phát triển kinh tế hộ những năm qua, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ trong huyện và hệ thống này khó tách rời khỏi quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Các giải pháp bao gồm (i) Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới người nông dân kết hợp với thông tin thị trường; (ii) Quy hoạch vùng sản xuất nông sản hàng hóa; (iii) Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp; (iv) Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông thôn; và (v) Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, các nhóm cùng sở thích. Những giải pháp này nếu thực hiện đồng bộ, kinh tế hộ trong huyện sẽ phát triển mạnh trong tương lai

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)