Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Huy động các khoản đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

Kim Thị Dung, Nguyễn Thị Hương

Tóm tắt


Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế ở 6 xã thuộc 3 huyện đại diện cho 3 tỉnh của vùng đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu này đã phân tích thực trạng thực hiện việc huy động các khỏan đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm các khỏan đóng góp như thuế, phí và lệ phí, các quỹ công chuyên dùng và các quỹ của các đoàn thể xã hội. Số lượng các khoản đóng góp tối thiểu và tối đa từ 6 - 15 khoản. So với năm 2007, số khoản đóng góp giảm 2 - 3 khoản. Tuy nhiên giá trị đóng góp của hộ dân vào ngân sách xã bình quân năm 2007-2009 chỉ giảm hơn 10% ở các xã phát triển và vẫn tăng ở các xã kém phát triển. Tỷ trọng các khoản thu của các hộ dân đóng góp trong ngân sách xã năm 2009 chiếm từ 9,3 - 90,3% tùy mỗi địa phương. Các huyện có kinh tế khá thì tỷ trọng đóng góp của các hộ dân vào ngân sách xã càng cao. Giá trị các khoản đóng góp của hộ chiếm trong tổng thu nhập của hộ từ 0,58% đến 3,15%. Các xã có kinh tế phát triển, tỷ lệ các khoản đóng góp của hộ trong tổng thu nhập của hộ nhỏ hơn so với các xã chưa phát triển. Mặc dù một số khoản thu theo quy định của Nhà nước đã được miễn nhưng tại các địa phương đến nay vẫn còn thu dưới hình thức vận động

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)