Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chất lượng nguyên liệu đến hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng khuẩn của giống chè PH1

Giang Trung Khoa, Nguyễn Thị Miền, Phạm Văn Hiển, Phạm Thị Hồng Diệu, P Duez

Tóm tắt


Có 4 loại nguyên liệu (1 tôm 2 lá, loại B, loại C và lá già) của giống chè PH1 đã xác định được hàm lượng polyphenol tổng số và hoạt tính kháng 3 loài vi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus cereus và Proteus sp. Kết quả cho thấy, hàm lượng polyphenol phụ thuộc rất lớn vào chất lượng hay độ non già của nguyên liệu. Trong 4 loại nguyên liệu nghiên cứu, hàm lượng polyphenol đạt tương ứng là: 26,60% CK, 22,75% CK, 20,10% CK và 14,63% CK. Về hoạt tính kháng khuẩn của các dịch chiết tương ứng, polyphenol của giống PH1 có khả năng kháng cả 3 loài vi khuẩn nghiên cứu. Trong đó, Bacillus cereus thể hiện tính mẫn cảm nhất với polyphenol chè. Mặt khác, tồn tại mối tương quan chặt (R2 > 0,95) giữa hàm lượng polyphenol trong nguyên liệu với hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết. Trong các loại nguyên liệu nghiên cứu, hoạt tính kháng khuẩn giảm dần theo chiều: 1 tôm 2 lá >B >C> lá già (α= 0,05)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)