Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của allen halothane đến khả năng sinh trưởng của lợn và sự xuất hiện tần số kiểu gen ở đời sau

Đỗ Đức Lực, Nguyễn Chí Thành, Bùi Văn Định, Vũ Đình Tôn, F Farnir, P Leroy, Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


Mẫu đuôi của 395 lợn sơ sinh giống Pietrain kháng stress nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng được sử dụng để xác định kiểu gen halothane (CC, CT và TT) nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu ghép đôi giao phối (♂CC×♀CC, ♂CC×♀CT, ♂CT×♀CC và ♂CT×♀CT) đến tần số kiểu gen halothane đời sau. Ảnh hưởng của kiểu gen đến sinh trưởng cũng được nghiên cứu trên 174 lợn 60 ngày tuổi; 96 lợn 5,5 tháng tuổi; độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc ước tính trên 117 lợn; tăng khối lượng trung bình/ngày của 89 con. Các kết quả cho thấy: Việc ghép đôi giao phối ảnh hưởng tới tần số kiểu gen đời sau. Ở công thức ghép đôi giao phối ♂CC×♀CT và ♂CT×♀CT, tần số kiểu gen có chứa allen T đời sau đã giảm xuống. Ở 2 công thức còn lại (♂CC×♀CC và ♂CT×♀CC), tần số kiểu gen đời sau xuất hiện phù hợp với tần số lý thuyết. Kiểu gen halothane (CC và CT) không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khối lượng ở 2,0 và 5,5 tháng tuổi, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)