Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả của các hình thức nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương (Crassostrea Gigas) tại Vịnh Bái Tử Long

Cao Trường Giang, Lê Xân

Tóm tắt


Qua 10 tháng nuôi thương phẩm hàu (Crassostrea gigas)tại vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) với 3 hình thức nuôi: (nuôi dây, nuôi khay và nuôi túi). Kết quả nghiên cứu cho thấy ở hình thức nuôi dây, chiều dài đạt 63,9 ± 0,80 mm, (sinh trưởng trung bình 5 ± 0,66mm/tháng); chiều cao: 106 ± 2,29mm (8,3 ± 1,08 mm/tháng); khối lượng thân: 107 ± 1,72 g (10,4 ± 1,49 g/tháng), độ béo: 24,2 ± 0,31% và tỷ lệ sống đạt 72,5 ± 1,54%; Hình thức nuôi khay: chiều dài: 63,2 ± 1,08 mm (4,9 ± 0,78 mm/tháng); chiều cao: 101,8 ± 1,26 mm (8 ± 0,92 mm/tháng); khối lượng thân: 100,4 ± 1,31 g (9,7 ± 2,54 g/tháng), độ béo: 24,3 ± 0,85%, tỷ lệ sống: 72,5 ± 1,54%. Hình thức nuôi túi, chiều dài: 58 ± 1,38 mm (4,4 ± 0,76 mm/tháng), chiều cao: 92,5 ± 1,04 mm (7,1 ± 1,20 mm/tháng), khối lượng: 86,2 ± 0,73 g (8,5 ± 1,81 g/tháng). độ béo: 23,9 ± 0,60% và tỷ lệ sống: 61,3 ± 1,40%. Kết quả trên cho thấy hình thức nuôi dây và nuôi khay cho kết quả tăng trưởng kích thước vỏ, khối lượng thân và tỷ lệ sống đạt cao hơn hình thức nuôi túi (P<0,05)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)