Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả

Ninh Đức Hùng, Đỗ Kim Chung

Tóm tắt


Nghiên cứu này thảo luận khái niệm, đặc điểm và nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh ngành rau quả cũng như chỉ ra các bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả là quá trình cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư tư nhân và hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ công ở khu vực công, đảm bảo cho ngành rau quả ngày càng cạnh tranh và phát triển bền vững. Quy hoạch phát triển các vùng trồng rau quả hợp lý để phát huy tối đa lợi thế so sánh, nâng cao năng lực công nghệ, phát triển đa dạng sản phẩm, nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đẩy mạnh đầu tư công vào phát triển hạ tầng, thực hiện tốt các dịch vụ công, hỗ trợ các tổ chức kinh tế nâng cao năng lực tiếp thị, tập trung phát triển thể chế và tổ chức để tăng cường năng lực thể chế của ngành rau quả, hỗ trợ tài chính, tăng chất lượng nguồn nhân lực là những bài học cơ bản để tăng năng lực cạnh tranh của ngành rau quả mà các nuớc đã áp dụng. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)