Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý photpho trong hệ thống yếm khí - hiếu khí

Đỗ Khắc Uẩn, J.Rajesh Banu, T. Yeom Ick

Tóm tắt


Thời gian lưu bùn (TGLB) là một thông số quan trọng đối với quá trình xử lý photpho (TP) bằng phương pháp sinh học. Nghiên cứu này được tiến hành để xác định ảnh hưởng của TGLB (thay đổi từ 5 - 20 ngày) đến hiệu suất xử lý TP trong hệ thống yếm khí - hiếu khí. Kết quả cho thấy khi tăng TGLB, tỷ lệ cơ chất/sinh khối giảm (từ 0,58 xuống 0,29 mg COD/mg MLVSS/ngày). Hàm lượng chất rắn lơ lửng (MLSS) và phần chất rắn bay hơi (MLVSS) đều tăng lên khi tăng TGLB. Tuy nhiên, tỷ lệ MLVSS/MLSS đã giảm từ 83,9% xuống 76,2%. Hàm lượng TP trong bùn tăng từ 3,82% lên 6,09% khi TGLB tăng. Khi tăng TGLB (5 đến 10 ngày), hiệu suất xử lý TP tăng từ 77,3% lên 87,8%. Khi TGLB tiếp tục tăng (10 đến 20 ngày), hiệu suất xử lý TP giảm, từ 87,8% xuống còn 81,2%. Hiệu suất xử lý tổng nitơ càng cao khi TGLB càng lớn. TGLB hầu như không ảnh hưởng đến quá trình xử lý các chất hữu cơ. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)