Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Vũ Đình Chính, Lê Thị Lý

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng  suất của một số giống đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm xác định được giống đậu tương sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao và liều lượng phân bón hơp lý cho đậu tương vụ xuân tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nghiên cứu được tiến hành với 5 giống đậu tương trên 3 nền phân bón khác nhau. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 2 nhân tố Split - Plot Design với 3 lần nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển và năng suất. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm đã xác định được các giống đâu tương sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao là ĐT22, AK06 và D140. Đã xác định nền phân bón 2 (8 tấn phân chuồng + 30N. 90P2O5.60K2O + 300 kg vôi bột trên 1 ha) cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế nhất. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)