Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An

Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Minh Hiền

Tóm tắt


Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt, tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp là vấn đề quan trọng dẫn đến thành công. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu, đánh giá khả năng tiếp cận vốn của 189 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các vấn đề chính được nghiên cứu là (i) khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Nghệ An hiện nay; (ii) Đánh giá mức độ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An còn nhiều hạn chế. Kênh tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu là từ các ngân hàng thương mại trong nước. Nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, đó là: (1) Minh bạch hóa nhanh chóng và toàn diện hệ thống sổ sách kế toán, tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Khuyến khích phát triển dịch vụ thẩm định tài sản doanh nghiệp; (3) Hỗ trợ cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng; (4) Quản trị rủi ro lãi suất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (5) Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ năng quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)