Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả etanol ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc

Đào Thiện

Tóm tắt


Nhiều loại nấm mốc phát triển gây hại trên nông sản sau thu hoạch. Tổn thất do nấm mốc gây ra chiếm hơn 20% sản lượng hàng năm, vì vậy cần nghiên cứu các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch bởi nấm mốc. Ethanol được coi là một hợp chất không độc hại GRAS (Generally Regarded as Safe) có thể được hình thành nhờ quá trình chuyển hóa sinh học. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo này bước đầu đã chỉ ra được tiềm năng của ethanol trong việc ngăn chặn sự phát triển của 3 chủng nấm mốc Aspersillus flavus NN1, Penicillium digitatum TP1, Penicillium italicum TP2. Với nồng độ ethanol 7% khối lượng trong điều kiện t = 30oC, hoạt độ nước aw = 0,99 đã ức chế hoàn toàn sự phát triển của 3 chủng nấm mốc nghiên cứu nói trên. Kết quả này mở ra khả năng ứng dụng ethanol trong bảo quản nông sản, thay thế các hợp chất hóa học độc hại với môi trường đang được sử dụng hiện nay. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)