Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng zeolit để tách chì và kẽm trong các nguồn nước bị ô nhiễm

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tóm tắt


Zeolit ngày càng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thậm chí y học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát khả năng hấp phụ của zeolit NaX với kim loại chì, kẽm nhằm tách loại và thu hồi các kim loại trong các nguồn nước bị ô nhiễm. Các kết quả cho thấy, zeolit NaX có khả năng hấp phụ nhanh, thời gian đạt cân bằng hấp phụ khoảng 15 phút, khả năng hấp phụ cực đại với ion chì khoảng 29,12 mg/g, với kẽm khoảng 16,13 mg/g. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)