Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Đoàn Văn Điếm

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu (BĐKH) có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp do gia tăng chế độ nhiệt, tình trạng hạn hán trong vụ xuân và mưa lụt trong vụ mùa. Do vậy, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình DSSAT  (Decision Support System for Agrotechnology Transfer), nhằm dự báo ảnh hưởng của BĐKH đến quá trình sinh trưởng và năng suất của lúa IR64 trên cơ sở kịch bản đã được công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 6 năm 2006: a) phát thải cao (A1F1); b) phát thải vừa (B2); c) phát thải thấp (B1). Kết quả chạy mô hình DSSAT cho thấy BĐKH sẽ tác động rất lớn đối với sản xuất lúa ở huyện Thái Thụy làm diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Trong đó, vụ lúa xuân chịu tác động mạnh hơn vụ lúa mùa. Quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa sẽ gặp nhiều khó khăn vào nửa sau của thế kỷ XXI do thời gian sinh trưởng của lúa bị rút ngắn và chỉ số diện tích lá (LAI) giảm. Đặc biệt, sự thay đổi diễn ra với tốc độ cao dần theo các kịch bản tăng phát thải khí nhà kính. Với kịch bản phát thải cao, năng suất lúa vụ xuân có thể giảm từ 41.8% vào năm 2020 đến 71% vào năm 2100. Vào năm 2020 năng suất lúa vụ xuân vẫn cao hơn vụ mùa, đến năm 2050 năng suất lúa hai vụ xấp xỉ bằng nhau và từ 2070 trở đi, năng suất lúa vụ xuân sẽ thấp hơn so với vụ mùa. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)