Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chỉ tiêu huyết học của lợn pietrain kháng stress nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng

Phạm Ngọc Thạch

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên 50 lợn Piétrain kháng stress (Piétrain RéHal) gồm 15 lợn 2 tháng tuổi; 20 lợn 5,5 tháng tuổi; 5 đực giống và 10 lợn nái nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng nhằm xác định các chỉ tiêu huyết học và biến động của các chỉ tiêu này theo các nhóm lợn (2 tháng tuổi; 5,5 tháng tuổi, đực giống và nái). Các chỉ tiêu huyết học của lợn Piétrain kháng stress có sự sai khác giữa các nhóm lợn ngoại trừ chỉ tiêu số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, bạch cầu ái toan, ái kiềm, lượng huyết sắc tố, protein tổng số và hàm lượng đường huyết. Các giá trị này nằm trong giới hạn sinh lý của lợn khoẻ mạnh bình thường. Đàn lợn Piétrain kháng stress từng bước thích nghi với điều kiện chăn nuôi tại Hải Phòng, Việt Nam. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)