Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng GIS đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang

Lê Thị Giang

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2009 tại huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang nhằm đánh giá sự thích hợp đất đai đối với các loại sử dụng đất hiện tại của huyện. Nghiên cứu đã xác định các chỉ tiêu phân cấp gồm loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới và độ dốc, từ đó sử dụng các chức năng phân tích không gian của GIS để xây dựng các bản đồ đơn tính và chồng xếp các bản đồ đơn tính đó để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gồm 27 đơn vị đất đai. Qua điều tra, các loại sử dụng đất của huyện đã được xác định đó là 2 lúa, lúa màu, chuyên màu và cây ăn quả. Việc xây dựng các bản đồ thể hiện mức độ thích hợp cho các loại sử dụng đất cũng đã được tiến hành và cũng với công cụ GIS, bản đồ định hướng sử dụng đất cũng đã được xây dựng. Qua nghiên cứu thấy rằng GIS là một công cụ đắc lực cho công tác đánh giá sự thích hợp của đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)