Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh sông gianh trên một số lượng đạm bón khác nhau đến cây và đất trồng thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang vụ xuân 2009

Nguyễn Thế Bình

Tóm tắt


Phân hữu cơ Sông Gianh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN.134B-1996). Thí nghiệm gồm 6 công thức với 3 lần nhắc lại, các công thức được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên có hiệu chỉnh. Khi bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh với một lượng phân khoáng phù hợp cho cây thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang trong vụ xuân 2009 kết quả bước đầu cho thấy: ở các công thức này một số tính chất sinh hóa học của đất đã có sự thay đổi, làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, tăng lượng đạm trong đất, và đặc biệt đã làm tăng số lượng vi khuẩn tổng số hảo khí, nấm tổng số, xạ khuẩn tổng số, qua đó xúc tiến quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất trong đất. Ở các công thức bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh đã làm tăng quá trình sinh trưởng, phát triển của cây thuốc lá, tăng năng suất từ 11,3 - 13,2% so với đối chứng đó là công thức 5 (1 tấn phân VSV Sông Gianh + 50 N: 140 P205: 210 K2O) và công thức 3 (1 tấn phân VSV Sông Gianh + 70 N: 140 P205: 210 K2O). Ngoài ra khi bón kết hợp với loại phân này còn có tác dụng tăng phẩm cấp và chất lượng thuốc lá sấy. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)