Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng marker phân tử trong chọn tạo nguồn vật liệu kháng bệnh bạc lá ở lúa

Võ Thị Minh Tuyển

Tóm tắt


Bệnh bạc lá là một trong những bệnh hại nguy hiểm nhất đối với cây lúa. Các nhà chọn giống đã sử dụng các gen kháng bệnh ở lúa, đặc biệt trong lĩnh vực chọn giống nông nghiệp. Trong những thập niên vừa qua rất nhiều giống kháng đã được tạo ra và đưa vào sản xuất, song những giống này tồn tại không được lâu vì nhiều lý do, một trong những lý do chính là tính kháng không bền vững và nhanh chóng bị phá vỡ sau vài năm. Để tạo được các giống có tính kháng bền vững rất cần thiết phải đưa vài gen kháng bệnh bạc lá hiệu quả vào genome đích. Nghiên cứu này đã sử dụng chỉ thị phân tử liên kết gen kháng xa5 và Xa21 để chọn ra các cá thể lai mang gen kháng trong quần thể lai BC3F1 của tổ hợp lai Hương cốm/ IRBB57. Kết quả đã chọn được 2 cá thể lai mang đơn gen kháng xa5, Xa21 và 1 cá thể lai mang cả 2 gen kháng xa5 và Xa21. 3 cá thể lai mang gen đã thể hiện khả năng kháng bệnh rất tốt với 3 chủng gây bệnh bạc lá sử dụng để lây nhiễm nhân tạo trong thí nghiệm. Như vậy chọn giống nhờ chỉ thị phân tử, khi phối hợp với chọn giống truyền thống, tỏ ra rất hiệu quả, tiết kiệm công sức và rút ngắn đáng kể thời gian tạo giống.  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)