Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng thời điểm thụ phấn của dòng mẹ có vòi nhụy mẫn cảm với GA3 đến năng suất và chất lượng hạt giống cà chua lai F1

Lê Thị Thủy

Tóm tắt


Các nghiên cứu về thời điểm thụ phấn thích hợp của dòng mẹ cà chua bất thụ vòi nhụy vươn dài mẫn cảm với GA3 trong sản xuất hạt lai f1 được tiến hành từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010 tại Viện Nghiên cứu Rau quả. Các bông hoa của dòng mẹ cà chua D5 sau khi được phun dung dịch GA3, nồng độ 350 ppm sẽ được thụ phấn của dòng bố FM372C nhằm xác định tuổi hoa phù hợp và thời điểm thụ phấn an toàn của dòng mẹ. Kết quả cho thấy, dòng mẹ D5 hầu như không có khả năng tự thụ trước khi hoa nở (Khử đực ngay thời điểm hoa nở hoàn toàn, tỷ lệ đậu quả là 0%). Thụ phấn cho dòng mẹ D5 trước khi hoa nở 14 - 18 h cho tỷ lệ đậu quả đạt 62,1%, năng suất hạt 129,18 đến 135,49 kg tương đương với thời điểm hoa bắt đầu nở, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lớn hơn 80% và độ thuần di truyền đảm bảo lớn hơn 95%. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)