Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 4 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng photpho từ bùn thải

Đỗ Khắc Uẩn

Tóm tắt


Nghiên cứu khả năng giải phóng photpho (P) ra khỏi bùn có ý nghĩa rất quan trọng để thu hồi và tái sử dụng P cho ngành công nghiệp phân bón. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng P, nitơ (N), một số cation (Ca2+, Mg2+) và các chất hữu cơ (tính  theo nhu cầu oxi hoá học, COD) ra khỏi bùn thải. Kết quả cho thấy ở 50oC tốc độ giải phóng của photphat (PO43--P) và tổng P (TP) tương đối thấp. Khi nhiệt độ tăng dần lên 80oC, tốc độ này diễn ra rất nhanh trong khoảng 2 h đầu tiên và giảm dần khi tăng thời gian xử lý. Ở cùng nhiệt độ và thời gian xử lý, hàm lượng chất rắn lơ lửng (MLSS) càng cao thì P được giải phóng càng nhiều. Tổng nitơ (TN) cũng giải phóng nhanh trong quá trình xử lý, nhưng nồng độ của amoni (NH4+-N), nitrat (NO3--N), nitrit (NO2--N) đều rất thấp. Sự giải phóng của Mg2+ tăng lên theo nhiệt độ và thời gian xử lý, trong khi đó Ca2+ lại suy giảm. Ở nhiệt độ càng cao, COD giải phóng càng lớn. MLSS giảm nhanh khi tăng nhiệt độ và thời gian xử lý. Kết luận chung: điều kiện thích hợp để giải phóng P và các chất vô cơ, hữu cơ ra khỏi bùn là 60oC, thời gian xử lý 2 h. 
 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)