Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 4 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá DH1 đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và chất lượng lá dâu

Trần Thị Ngọc

Tóm tắt


Bón phân qua lá là phương pháp cung cấp dinh dưỡng nhanh cho cây trồng, đặc biệt là cây dâu, một loại cây trồng chịu khai thác. Tuy nhiên, việc bón phân qua lá đối với cây dâu chưa được nghiên cứu nhiều. Thí nghiệm tiến hành phun chế phẩm bón lá DH1 lên cây dâu với 3 ngưỡng nồng độ 0,2%; 0,3%; 0,4% và 2 khoảng cách giữa 2 lần phun là 10 ngày và 15 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy, chế phẩm DH1 đã có tác dụng tăng khả năng sinh trưởng của cây dâu, từ đó tăng năng suất lá dâu từ 13,9% đến 37,9% ở vụ xuân hè và 33,7% đến 66,4% ở vụ hè thu. Chế phẩm DH1 cũng có tác dụng làm tăng chất lượng lá dâu qua kết quả nuôi tằm, làm tăng năng suất kén tằm từ 9,9% đến 24,3% ở vụ xuân hè và 9,6% đến 14,4% ở vụ hè thu. Trong các nồng độ thí nghiệm thì kết quả cao nhất ở nồng độ 0,4%; tiếp là nồng độ 0,3%; cuối cùng là nồng độ 0,2%. Hai khoảng cách phun là 15 ngày và 10 ngày trong các nồng độ thí nghiệm 0,4%; 0,3% và 0,2% đều cho năng suất lá dâu cũng như năng suất kén sai khác không đáng kể. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)