Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 4 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số dẫn liệu về nhóm rầy hại thân lúa (họ delphacidae) vụ xuân 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội

Đặng Thị Dung

Tóm tắt


Nhóm rầy hại thân lúa (rầy nâu Nilaparvata lugens Stal, rầy lưng trắng Sogatella furcifera Horvath và rầy xám Laodelphax striatellus (Fallén)) là những loài dịch hại nguy hiểm, thường xuất hiện và gây hại trên cây lúa từ giai đoạn mạ cho đến lúc thu hoạch. Ngoài tác hại trực tiếp là chích hút dịch cây lúa, làm cho cây lúa úa vàng rồi khô trắng, chúng còn là môi giới truyền bệnh. Rầy nâu truyền bệnh virus vàng lùn, virus lùn xoăn lá. Rầy lưng trắng truyền bệnh trắng lá lúa và rầy xám truyền bệnh sọc đen lùn lúa (Nguyễn Đức Khiêm, 1995). Kết quả điều tra cho thấy, rầy nâu, rầy lưng trắng và rầy xám xuất hiện phổ biến và gây hại trên tất cả các giống lúa điều tra vùng Gia Lâm, Hà Nội vụ xuân 2007. Đặc biệt giống DT21 và Nếp 451 có mật độ rầy cao hơn ở các giống khác. Đỉnh cao mật độ thường ứng với giai đoạn lúa ngậm sữa - chắc xanh (402,6 - 535,6 con/m2). Trong 10 giống lúa điều tra, có 3 giống vào giai đoạn lúa trỗ, mật độ rầy lưng trắng hơi cao hơn các giống khác (Nếp 451, HT1 và LT2). Rầy xám xuất hiện muộn hơn và với mật độ thấp hơn. Tại địa bàn Gia Lâm, Hà Nội trong điều kiện thời tiết vụ xuân 2007, rầy nâu chiếm ưu thế cao nhất về số lượng cá thể, sau đó đến rầy lưng trắng và thấp nhất là rầy xám trên hầu hết các giống lúa điều tra (trừ giống Khang dân) ở phần lớn các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Rầy lưng trắng và rầy xám có tỷ lệ số cá thể thấp hơn rầy nâu và tương tự nhau (trừ giai đoạn lúa đẻ nhánh). 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)