Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội

Chu Thị Kim Loan

Tóm tắt


Tiếp theo bài báo trước với tiêu đề “Đánh giá môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội - Góc nhìn từ phía các đơn vị sản xuất kinh doanh”, bài viết này nhằm đề xuất những giải pháp cơ bản để cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội. Sau khi căn cứ chủ yếu vào ý kiến đánh giá của các đơn vị sản xuất kinh doanh về môi trường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội, nghiên cứu đã đề xuất 08 giải pháp chính để cải thiện môi trường đầu tư này. Đó là: (1) Hoàn thiện và bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận đến nguồn lực đất đai và vốn của chủ đầu tư; (2) Nâng cao mức ưu đãi, hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào nông nghiệp; (3) Cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn; (4) Hoàn thiện hệ thống thị trường; (5) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; (6) Tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các ban ngành và tổ chức; (7) Nâng cao chất lượng nguồn lao động; (8) Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư.  
 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)