Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chế độ tưới đến sự biến đổi kali trong đất và năng suất lúa trên đất phù sa sông Hồng

Ngô Thanh Sơn

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm định lượng các ảnh hưởng của phương pháp tưới ngập ẩm xen kẽ đến trạng thái kali, năng suất và hiệu quả sử dụng nước. Thí nghiệm được thực hiện tại khu thí nghiệm Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và được thiết kế theo khối ngẫu nhiên. Kết quả thí nghiệm cho thấy, năng suất lúa dao động trong khoảng 5 - 5,3 tấn/ha, không có sự sai khác giữa phương pháp tưới khác nhau đến sinh trưởng, năng suất lúa, kali hòa tan và kali trao đổi. Công thức ngập nước thường xuyên cho năng suất cao hơn so với hai công thức ngập ẩm xen kẽ ở -20 kPa và -70 kPa, tuy nhiên không có sự sai khác ở mức ý nghĩa 5%. Công thức ngập ẩm xen kẽ ở -70kPa đã góp phần giảm được 702 m3/ha so sánh với công thức ngập thường xuyên. Qua thí nghiêm trên, bước đầu nhận thấy chế độ ngập ẩm xen kẽ không làm giảm năng suất và diễn biến kali trong đất, mà còn góp phần tăng hiệu suất sử dụng nước so với công thức tưới ngập truyền thống. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)