Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và dê lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Ninh Bình

Nguyễn Bá Mùi

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện ở các nông hộ thuộc huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình trong năm 2008 - 2009 nhằm đánh giá năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và dê lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ). Các con lai đều cho năng suất thịt cao hơn dê Cỏ. Tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt tinh lần lượt ở con lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) là 49,56 và 38,23%; ở dê F1 (Bách Thảo x Cỏ) là 47,68 và 36,95%. Chỉ tiêu này ở dê Cỏ là 44,33 và 34,64%. Chất lượng thịt ở các loại dê đều tốt (thông qua tỷ lệ mất nước bảo quản, giá trị pH45, pH24và màu sắc thịt). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng đực giống Bách Thảo phối với dê Cỏ và đực giống Boer phối với dê cái F1 (Bách Thảo x Cỏ) cho năng suất thịt cao mà vẫn đảm bảo chất lượng thịt tốt. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)