Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ NUÔI TRỒNG GIỐNG LAN HÀI QUÝ P. HANGIANUM PERNER GURSS (HÀI HẰNG) THU THẬP Ở VIỆT NAM

Hoàng Thị Giang

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành trên giống lan Hài P. hangianum perner Gurss  (Hài Hằng)  thu thập ở Việt Nam. Hạt lấy từ quả 6 - 10 tháng tuổi đem khử trùng bằng cồn 700 và HgCl2 0,1% trong 5 phút rồi gieo trên các nền môi trường MS, ½ MS, RE và V1. Kết quả cho thấy, môi trường RE thích hợp cho hạt nảy mầm (58 - 67%). Tiếp đó nghiên cứu tiến hành các thí nghiệm nhân nhanh protocorm và tạo cây hoàn chỉnh. Môi trường nhân nhanh protocorm là môi trường RE có bổ sung 150 ml nước dừa và 100 g/l chuối cho hệ số nhân cao nhất (4,3 lần). Môi trường này c ũng r ất có hiệu quả để  tạo chồi. Bổ sung 0,4 - 0,6 mg/l α-NAA vào môi trường cho khả năng ra rễ tốt nhất. Các kết quả thí nghiệm ngoài vườn ươm cho thấy: cây đạt tiêu chuẩn ra vườn ươm cao 3 - 4 cm, có từ 3 - 4 lá, 4 - 5 rễ; trồng trên giá thể dớn; chế độ dinh dưỡng NPK (30:10:10) với lượng bón là 1 g/l và chế độ phun 2 lần/tuần.  

 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)