Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả đo tiềm năng sáng tạo của sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội qua trắc nghiệm ngôn ngữ của K.J Schoppe

Đặng Thị Vân

Tóm tắt


Xác định chỉ số sáng tạo (Creative Quotient - CQ) của sinh viên rất có ý nghĩa đối với giảng viên trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, hình thành cho sinh viên - chuyên gia tương lai - những phẩm chất và năng lực thiết yếu, trong đó có năng lực sáng tạo. 460 sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được đo chỉ số CQ qua trắc nghiệm sáng tạo của KJ. Shoppe. Kết quả thực đo cho thấy, phần lớn sinh viên có chỉ số CQ ở mức trung bình và ở mức trên trung bình chiếm tỷ lệ % không đáng kể. Chỉ số CQ ở mức dưới trung bình chiếm tỷ lệ đáng kể (hơn 1/5 sinh viên). Chúng tôi thiết nghĩ cần cải tiến và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực một cách phù hợp sẽ góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo của sinh viên. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)