Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội - góc nhìn từ phía các đơn vị sản xuất kinh doanh

Chu Thị Kim Loan

Tóm tắt


Dựa trên những ý kiến đánh giá của các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội, đồng thời xác định nhóm yếu tố nào thuộc môi trường đầu tư cản trở nhiều hơn tới thu hút đầu tư vào nông nghiệp của thành phố. Trên cơ sở xác định khung phân tích các yếu tố thuộc môi trường đầu tư, tác giả đã chia các nhóm yếu tố cấu thành môi trường đầu tư vào nông nghiệp thành ba mức độ khác nhau. Nhóm yếu tố gây cản trở nhiều nhất đến thu hút đầu tư vào nông nghiệp Hà Nội thuộc về nhóm vấn đề đất đai và chính sách phát triển nông nghiệp của thành phố. Mức thứ hai gồm ba nhóm yếu tố cấu thành đó là vốn, hạ tầng cơ sở và quản lý của thành phố. Mức thứ ba gồm nhóm yếu tố thị trường, công nghệ kỹ thuật và lao động.  

    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)